Платформи

Першою платформою UAG стала започаткована в 2017 році Міжнародна платформа «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів». Ця ініціатива була оголошена в ході VІ З’їзду геологів України і спрямована на залучення геологічної спільноти до реалізації євроінтеграційних заходів, зокрема участі українських геологів в європейських програмах з досліджень та інновацій. В рамках Міжнародної платформи, починаючи з 2017 року, геологи UAG взяли / беруть безпосередню участь в реалізації проєктів: KINDRA – акумулювання практичних та наукових знань, пов’язаних з гідрогеологічними дослідженнями; INTRAW – обмін досвідом з Австралією, Канадою, Японією, Південною Африкою та Сполученими Штатами Америки для розвитку сировинної бази країн Європи; CHPM2030 – розробка нового та потенційно проривного технологічного рішення, яке зможе допомогти задовольнити європейські потреби в енергії та стратегічних металах в єдиному інтегрованому процесі; UNEXMIN – дослідження та інновації щодо недоступних та затоплених шахт; INFACT – розробка інноваційних, неінвазивних та цілком безпечних для навколишнього середовища і людини геологорозвідувальних технологій. CRM-geothermal – критична сировина з геотермальних рідин: виникнення, збагачення, вилучення; GSEU – обмін знаннями та досвідом, а також розробка стандартів даних та інформації та гармонізаційних рамок, стале забезпечення Геологічної служби для Європи; CEEGS – електротермальна енергія на основі СО₂ і система зберігання геологічної енергії.

Досвід постійних мережевих комунікації з сотнями партнерів з європейських країн в межах Міжнародної платформи Україна-ЄС, організація роботи власної мережі учасників, партнерська взаємодія з Європейською федерацією геологів (EFG), Європейською асоціацією вчених, геологів та інженерів (ЕАGE), Американською асоціацією геологів-нафтовиків (ААРG), Товариством геофізиків-розвідників (SEG) та інших провідних фахових організацій і призвела до необхідності створення цифрового простору для постійної професійної взаємодії необмеженої кількості учасників.

Так, у 2020 році UAG разом зі своїми партнерами долучилась до створення цифрових платформ, які організовують комунікації і співпрацю учасників ринку – стейкхолдерів, щодо збереження, раціонального використання та відновлення природного капіталу планети, подолання екологічних та соціальних викликів ХХІ століття.

Усвідомлюючи, що геологія відіграє визначальну роль у реалізації майже всіх Цілей сталого розвитку ООН, UAG відстежує всі мегатенденції розвитку геологічної та супутніх галузей та механізми взаємодії учасників ринку у цій сфері.

UAG сьогодні розглядає цифрові платформи як перспективну та ефективну модель галузевої багатосторонньої взаємодії зацікавлених сторін (стейкхолдерів). У цій моделі немає територіальних кордонів, політики, бюрократії, ранжування та домінування. Платформа – саморегульоване середовище, що потребує ненав’язливої технічної підтримки. Модель платформи дає учасникам ринку – стейкхолдерам, рівні незалежні можливості для формування індивідуального й колективного інформаційного поля і, як наслідок, надзвичайно потужні синергетичні ефекти. Лише платформи дають змогу ефективно взаємодіяти величезній кількості учасників ринку та унеможливлюють посередництво, стимулюють обмін уже створеними цінностями.

Переваги платформ очевидні: можливість реалізації діалогу з іншими стейкхолдерами в режимі 24/7 (обмін досвідом, інформацією, координація спільних дій, ініціювання співпраці, пошук партнерів, експертів тощо); інтеграція зусиль стейкхолдерів у відповідь на глобальні виклики ХХІ століття та синергетичний ефект розвитку в результаті взаємодії в єдиному інформаційному середовищі; посилення обізнаності громадянського суспільства про діяльність стейкхолдерів, зокрема в частині зміни клімату, стихійних лих, безпеки щодо геологічних загроз, захисту і збереження довкілля, проблем ресурсів, геології поверхонь, підземних вод тощо.

Метою діяльності UAG у межах платформ є створення позитивної, цілісної, перспективної концепції, завдяки якій люди можуть брати участь у перетвореннях та всеосяжних технологічних новаціях, сприяти взаємодії держави та приватного сектору з питань, що пов’язані з Четвертою промисловою революцією, змінювати соціальну парадигму та користуватися її багатосторонніми надбаннями.

UAG постійно розширює мережу стейкхолдерів і спектр діяльності, набуваючи нової якості та глобального масштабу.

Розуміння світових тенденцій має важливе значення для швидкого реагування і прийняття рішень з метою збереження майбутнього прийдешніх поколінь. У міру того, як країни переймають принципи сталого розвитку і громадськість отримує дедалі більше інформації про екологічні проблеми, нагальною стає інтеграція зусиль для розроблення ресурсів і раціонального використання навколишнього середовища. Розв’язання нових проблем потребує міжнародної та міждисциплінарної співпраці.

Залучення до виконання проєктів стейкхолдерів будь-якої спеціалізації та локації в межах цифрових платформ UAG відкриває широкі можливості для втілення в життя найамбіційніших проєктів.