VI З'їзд геологів України

ПЛАТФОРМА «ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ЩОДО ЕФЕКТИВНОГО ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ», 2017 р.

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації набула чинності у повному обсязі «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами–членами, з іншої сторони».

Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом.

Угода є важливим кроком на шляху наближення в перспективі до наступного етапу – укладення договору про вступ до ЄС.

Кабінетом Міністрів України ухвалені Постанова від 25 жовтня 2017 р. № 1106 і План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, який передбачає виконання 1943 завдань міністерствами, іншими центральними і регіональними органами виконавчої влади за участю інших суб’єктів щодо доповнення, зміни та вдосконалення законодавства України для виконання положень Угоди, а також директив, регламентів, конвенцій та інших нормативних актів ЄС, визначених додатками до Угоди. Передбачена Угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС визначає правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС.

Зобов’язання України в рамках Угоди про асоціацію – це дорожня карта реформування країни, закріплена в міжнародному договорі. ЇЇ реалізація потребує здійснення масштабних реформ в нафтогазовому і вуглевидобувному комплексах та загалом енергетичному секторі, гірничопромисловому, агропромисловому, транспортному, житлово-комунальному комплексах економіки України, пов’язаних з використанням природних ресурсів, з метою запровадження ринкових механізмів функціонування, забезпечення рівних можливостей, захисту прав споживачів, зниження впливу на довкілля і врахування інших інтересів територіальних громад. Тисячі підприємств і цілі галузі економіки стикнуться з наявністю стратегічних технологічних викликів для забезпечення впровадження стандартів ЄС згідно з Угодою. Відповіддю на ці виклики має бути розробка і реалізація національної науково-технічної та інноваційної політики за участі профільних наукових організацій, консолідація зусиль компетентних фахівців з питань розробки та впровадження прогресивних технологій у сфері використання природних ресурсів, енергоефективності та збереження довкілля. Успіх впровадження цієї політики безпосередньо у виробничу діяльність підприємств може бути досягнутий завдяки створенню ефективної системи підготовки, перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації фахівців, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та екологічної обізнаності населення.

Найважливішим фактором є підтримка реформ населенням, що потребує проведення просвітницьких заходів з висвітлення переваг реалізації положень Угоди, зокрема за участі профільних громадських організацій.

Широке коло завдань законодавчого, регуляторного, науково-технічного, освітнього і просвітницького характеру у контексті впровадження положень Угоди може бути виконане з використанням такого сучасного інструменту науково-виробничої кооперації та ефективної взаємодії за певними напрямами всіх зацікавлених сторін: бізнесу, науки, громадськості та держави – з питань модернізації, науково-технічного розвитку виробництва та вдосконалення нормативно-правової бази у галузях, пов’язаних з використанням природних ресурсів, для задоволення потреб суспільства.

Тому, за дорученням ГО «Спілка геологів України», Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY розробив Платформу «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів». Концепція Платформи розглянута і схвалена 15 листопада 2017 року на позачерговому з’їзді громадської організації «Спілка геологів України».

Метою Платформи є сприяння впровадженню в Україні передових механізмів і практик Європейського Союзу для досягнення ефективного, збалансованого і невиснажливого використання природних ресурсів, рециклінгу відходів виробництва і споживання.

Програма діяльності в межах Платформи базується на ретельному аналізі положень Угоди, Директив, Регламентів ЄС, міжнародних Конвенцій і передбачає розробку і виконання проєктів за наступними напрямами:

 • створення інфраструктури з надання консультативних послуг з приведення законодавства України з питань використання природних ресурсів та захисту навколишнього природного середовища до вимог положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, інших нормативних актів ЄС;
 • формування відкритого експертного середовища з ефективного і збалансованого використання природних ресурсів за участі представників науки, розробників технологій, державних органів, представників бізнесу і громадськості з залученням зарубіжних експертів;
 • визначення науково-технологічних пріоритетів з питань ефективного і збалансованого використання природних ресурсів у рамках розробки національної науково-технічної та інноваційної політики;
 • розробка заходів з удосконалення галузевого регулювання та ринкових відносин в окремих секторах економіки для підвищення інноваційної активності компаній, поширення передових технологій, залучення стратегічних інвестицій;
 • визначення стратегічних пріоритетів регіонального розвитку у сфері використання природних ресурсів та захисту довкілля в рамках транскордонного співробітництва та розбудови єврорегіональної політики; сприяння зміцненню транскордонних зв’язків та ділового партнерства;
 • створення ефективного інструменту для прийняття дієвих управлінських рішень на основі сучасної геоінформаційно-аналітичної системи моніторингу довкілля, інтегрованої в міжнародну мережу спостережень;
 • залучення фінансових, технологічних, експертних та інших ресурсів міжнародних організацій та інституцій для підвищення ефективності виконання Україною міжнародних зобов'язань, зокрема в сфері використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища;
 • підвищення рівня суспільної екологічної свідомості, кваліфікації фахівців і спеціалістів для різних секторів економіки, розвитку освітніх програм та екологічної обізнаності населення;
 • створення банків даних інноваційних рішень і новітніх екологічно безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій для впровадження в окремих секторах економіки;
 • аналіз та запровадження сучасної європейської практики щодо рекультивації та екологічної реабілітації територій, стан яких порушений унаслідок виробничої діяльності суб’єктів господарювання, насамперед хімічної, нафтопереробної промисловості, енергетичного, гірничодобувного та агропромислового комплексів;
 • організацію семінарів і тренінгів з підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та екологічної обізнаності населення, кваліфікації фахівців і спеціалістів для різних секторів економіки;
 • сприяння поширенню екологічної інформації та соціальної реклами природоохоронного спрямування, створенню відповідних інформаційних центрів;
 • участь в організаційному забезпеченні належної сертифікації вітчизняної продукції та послуг згідно з міжнародними стандартами і технічними регламентами;
 • сприяння участі у реалізації міжнародних наукових програм, що діють в Європейському Союзі;
 • запровадження ефективного механізму для забезпечення належного громадського моніторингу і контролю за станом виконання положень Угоди про про асоціацію між Україною та ЄС, організація просвітницьких заходів з висвітлення переваг реалізації положень Угоди.

Платформу, як нову форму співпраці, представлено VI З’їзду геологів України президентом Спілки геологів України Павлом Загороднюком.

Зокрема, доповідач зазначив:

«Наукове суспільство пропонує державному й приватному секторам економіки об’єднати свої зусилля. Тільки спільно ми можемо досягти економічної стабільності. Діяльність Платформи спрямована насамперед на сприяння виходу Украïни на міжнародні ринки. Ми просто зобов’язані привести якість вітчизняної продукції і послуг до європейських стандартів шляхом переоснащення виробництва, удосконалення технологічних процесів, впровадження чинних в ЄС регламентів й нормативів. Зокрема, шлях досягнення провідних позицій має бути енергоефективним і невиснажливим для природних ресурсів. Не варто забувати, що урядом України 25 жовтня поточного року затверджено План заходів з виконання Угоди, що фактично визначає євроінтеграцію невід’ємною частиною стратегічного планування соціально-економічного розвитку держави та зумовлює нагальну потребу в реформуванні вітчизняної економіки, у тому числі у сфері природокористування, згідно з вимогами законодавства ЄС».

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Iванна Климпуш- Цинцадзе у привiтаннi до учасників з’ïзду наголосила на пiдтримцi позицiï геологiчноï спiльноти щодо необхiдностi реформування суспiльних й економiчних вiдносин у сферi природокористування згiдно вимог і положень законодавства Європейського Союзу. Також віце-прем’єр-міністр рекомендувала профiльним мiнiстерствам і вiдомствам долучитися до роботи у рамках Платформи.

Позитивну оцінку Платформі дав Надзвичайний і Повноважний Посол Фiнляндiï в Украïнi пан Юха Вiртанен: «Запровадження Платформи в межах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС є важливою і вчасною. Ми підтримуємо цю ініціативу і вважаємо її перспективною. Фiнляндiя є краïною з високим рiвнем культури у використаннi природних ресурсів. Сподіваюся, що ми будемо корисні один одному і вітаю можливiсть спiвпрацi Украïни і Фiнляндiï у цiй галузi».

Iнiцiативу також привiтали Посольство Угорщини, Посольство Литви, Посольство Францiï та Посольство Австрiï.

«Така iнiцiатива дуже вітається у Європейській Федерацiï геологiв, оскiльки питання забезпечення природними ресурсами та збереження довкiлля є загальноєвропейським, тому важливо, щоб в Украïнi були успішно iмплементованi стандарти ЄС у природокористуваннi» – наголосив Член правління Європейської федерації геологів (EFG ) Марко Комац.

«Платформа пропонує конкретний алгоритм співпраці державного, приватного і наукового секторів. Як на мене, це перспективний симбіоз. В межах імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС це вкрай актуальна ініціатива. Бо низка положень стосується стратегічного - природних ресурсів. Задля їхнього раціонального використання, потрібно перезавантажити діалог інвесторів і місцевих громад. Ініційована нами нова правова модель співпраці бізнесу і місцевих громад забезпечить справжній діалог з регіонами. Люди більше не «ресурс», як це було за радянських часів. Люди мають право приймати рішення як саме має розвиватися їхній регіон», - зазначила Голова правління ГО «Наука, Розвідка, Видобування» Ірина Супрун.

Директор DGE Group Гєдiмiнас Чiжюс подiлився досвiдом Литви з очищення підземних вод вiдповiдно до низки Директив Європейського Союзу та висловив побажання Украïні швидшоï iмплементацiï Європейського досвiду, що можливо завдяки такiй Платформi.

Учасники з’їзду озвучили низку пропозицій щодо залучення геологічної спільноти до реалізації заходів, спрямованих на інтеграцію України до Європейського Союзу, які передбачають модернізацію законодавства у сфері природокористування. Науковці, які виступали, зазначили, що Платформа передбачає підготовку науково-технологічних ініціатив і рекомендацій владним структурам, науковій спільноті та бізнесу з вирішення нагальних проблем шляхом інтенсифікації інноваційних розробок.

Учасниками з’їзду одноголосно прийнято рішення вважати VI З’їзд геологів України 7 грудня 2017 року Установчими зборами Платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» та ухвалено рішення про її створення.

Також учасниками з’їзду схвалена Стратегія діяльності ГО «Спілка геологів України» на 2018-2025 рр. «Геологія для європейського майбутнього України».