Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО
ПОЗАЧЕРГОВИМ З’ЇЗДОМ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»
ПРОТОКОЛ № 01-11/2017
ВІД «15» листопада 2017 РОКУ

 

С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»
(нова редакція)
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 21715890

 

місто Київ – 2017 рік

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ» (надалі також - Організація) створена шляхом перейменування ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21715890, дата проведення державної реєстрації 10.05.2000 року, номер запису про державну реєстрацію 1 071 120 0000 004789, дата запису 31.01.2006 року) і є добровільною, незалежною, прозорою, відкритою, публічною та самоврядною всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує своїх членів (учасників) на основі спільності їхніх інтересів для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності та гласності відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об'єднання», іншого чинного законодавства України та норм міжнародного права, що стосуються сфери її діяльності, цього Статуту та внутрішніх документів Організації.

1.3. Організація створюється на невизначений термін.

1.4. Діяльність Організації поширюється на територію всієї України.

1.5. Організація створена і діє на принципах:

 • добровільності;
 • самоврядності;
 • вільного вибору території діяльності;
 • рівності перед законом;
 • відсутності майнового інтересу її членів (учасників);
 • прозорості, відкритості та публічності.

1.6. Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між іншими громадськими об'єднаннями на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства України громадських спілок. Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

1.7. Організація взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, та окремими громадянами, що мають на меті вирішення спільних з Організацією завдань.

1.8. Організація здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи, який виникає з моменту державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи зі своєю назвою, емблему, логотип та інші атрибути, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється в установленому чинним законодавством порядку. Організація має бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

1.9. Держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Організації.

1.10. Організація не має права втручатися у фінансово-господарську діяльність своїх членів (учасників).

1.11. Найменування Організації:
Повне найменування українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»
Скорочене найменування українською мовою - ГО «СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»
англійською мовою — UKRAINIAN ASSOCIATION OF GEOLOGISTS;

1.12. Юридична адреса Організації (місцезнаходження): 04080, місто Київ, вулиця Кирилівська, 26/2.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою Організації є:

 • об’єднати спеціалістів та науковців, викладачів та студентів вищих та середніх учбових закладів геологічного профілю, а також спеціалістів інших галузей, чиї професійні та творчі інтереси пов’язані з геологічним вивченням і використанням надр, для сприяння розвитку і піднесенню престижу;
 • пропаганді економічної та соціальної значущості геологорозвідувальної галузі та геологічної науки, як основи для нарощування мінерально-сировинної бази України;
 • вдосконаленню законодавчого забезпечення геологорозвідувального виробництва і охорони геологічного середовища;
 • збереженню здобутків і традицій вітчизняної геологічної школи;
 • входженню українських фахівців на світовий ринок геологорозвідувальних робіт і послуг;
 • захисту прав та інтересів членів Організації в Україні та за її межами.

2.2. Для досягнення своєї мети Організація здійснює такі напрями діяльності:

 • здійснює правовий та соціальний захист, представляє законні інтереси, сприяє захисту громадянських, соціальних, авторських і суміжних прав членів Організації;
 • розробляє пропозиції щодо законодавчого забезпечення геологорозвідувального виробництва, державної політики у сфері надракористування і вносить їх до органів державної влади;
 • розробляє соціально орієнтовані програми і залучає до їх виконання органи державної та місцевої влади, організації та підприємства усіх форм власності;
 • сприяє впровадженню нових технологій у процеси пошуку, розвідки та видобутку корисних копалин з метою їх оптимізації;
 • всебічно сприяє розвитку геологічної науки та практики, вивченню та використанню надр, примноженню мінерально-сировинних ресурсів, їх охороні та відтворенню на основі досягнень науки і техніки, розвитку вітчизняної геологічної школи;
 • проводить незалежну громадську, наукову та техніко-економічну експертизи проектів законодавчих актів та програм з питань розвитку мінерально-сировинної бази, використання і охорони надр, науково-дослідних програм, розробок та винаходів;
 • сприяє професійній консолідації вчених та спеціалістів, що працюють у сфері геології та суміжних галузях, підвищенню престижу професій, пов’язаних з геологічним вивченням та використанням надр, охороною геологічного середовища;
 • сприяє міжнародному співробітництву в галузі геології, розвитку зв’язків з науковою та інженерно-технічною громадськістю зарубіжних країн, інтеграції українських геологів у світове професійне та наукове співтовариство, бере участь у роботі міжнародних геологічних асоціацій, наукових форумах та конференціях.

2.3. Організація для виконання своїх статутних напрямів діяльності у порядку, визначеному чинним законодавством України, має право:

 • вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об'єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
 • проводити мирні зібрання;
 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено Статутом Організації, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню;
 • засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах;
 • бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства;
 • створювати відокремлені підрозділи;
 • володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Організації його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності, підприємницької діяльності створених Організацією юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом;
 • на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону;
 • надавати відповідно до законодавства України фінансову допомогу і підтримку членам (учасникам) ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ГЕОЛОГІВ УКРАЇНИ»;
 • здійснювати інші права, не заборонені законом.

2.4. Організація для виконання своїх статутних напрямів діяльності у порядку, визначеному чинним законодавством України, зобов’язана:

 • вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованою в органах державної податкової служби та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі відповідно до закону.

2.5. Організація самостійно проводить свою роботу, встановлює громадські контакти з комерційними структурами, іноземними фірмами, міжурядовими та міжнародними організаціями. Організація проводить іншу роботу, яка відповідає її меті, цілям та напрямкам діяльності, передбаченим цим Статутом та не суперечить чинному законодавству України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС

3.1. Організація здійснює свою діяльність зі статусом юридичної особи, який виникає з моменту державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

3.2. Організація, згідно з чинним законодавством є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку для його наступного розподілу між членами (учасниками), має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку та штампи зі своєю назвою, емблему, логотип та інші атрибути, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка реєструється в установленому чинним законодавством порядку. Організація має бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.

3.3. Організація відповідно до чинного законодавства за організаційно-правовою формою є громадською організацією.

3.4. Організаціє має всеукраїнський статус.

3.5. Організація має право від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах. Організація відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним їй майном.

3.6. З метою виконання статутних напрямів діяльності і цілей Організація може здійснювати необхідну підприємницьку та іншу комерційну діяльність, якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вона була створена, та сприяє її досягненню.

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА (УЧАСТІ) В ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Члени (учасники) Організації можуть бути фізичні особи, які визнають Статут Організації і сплачують вступні та членські внески.

Членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

4.2. Взаємовідносини між членами (учасниками) та Організацією, не передбачені даним Статутом, регулюються відповідними договорами та чинним законодавством України.

4.3. Членство (участь) в Організації може бути простим та почесним.

4.4. За рішенням Президента Організації, окремим членам (учасникам) Організації, що особисто зробили значний внесок у розвиток та діяльність Організації, геологорозвідувальної галузі та геологічної науки, держави та суспільства в цілому, можуть бути надані почесне членство та персональні відзнаки. Положення про почесне членство (участь) та персональні відзнаки затверджуються Правлінням Організації.

4.5. Рішення про прийом в члени (учасники) Організації та вихід з її складу приймається Правлінням за поданням відповідного відокремленого підрозділу Організації на підставі заяви.

4.6. Члени (учасники) Організації мають право в будь – який момент вибути з Організації на підставі відповідної заяви, поданої до Правління Організації не пізніше ніж за 1 (один) місяць до планованої дати.

4.7. Члени (учасники) Організації, які не виконують вимог Статуту, рішень керівних органів, можуть бути виключені зі складу Організації за рішенням Правління. Рішення про виключення з членів (учасників) Організації може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Члени (учасники) Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу;
 • брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів Організації, а також у всіх інших заходах, що проводяться Організацією;
 • брати участь у формуванні керівних органів Організації;
 • отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу;
 • одержувати інформаційні видання Організації;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Організації та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Організації;
 • користуватись в установленому порядку майном Організації;
 • вийти з членів (учасників) Організації.

5.2. Члени (учасники) Організації зобов'язані:

 • дотримуватись вимог Статуту Організації;
 • виконувати рішення керівних органів Організації;
 • сплачувати вступні та членські внески;
 • брати активну участь у досягненні мети (цілей) і завдань Організації.

6. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Управління Організацією та контроль її діяльності здійснюється наступними органами:

 1. З’їзд Організації (вищий орган управління);
 2. Президент Організації (особа, яка представляє інтереси членів Організації в період між З’їздами Організації та контролює діяльність виконавчих органів Організації);
 3. Правління організації (виконавчий орган);
 4. Ревізійна комісія (орган, який контролює та перевіряє фінансово – господарську діяльність виконавчого органу Організації);
 5. Секретаріат (допоміжний орган в здійсненні повноважень виконавчого органу).

З’ЇЗД ОРГАНІЗАЦІЇ

6.2. Вищим органом управління Організації є З'їзд. З'їзд скликається не рідше одного разу на 3 (три) роки. Рішення про скликання чергового З'їзду приймається Правлінням Організації, а позачергового З'їзду - на вимогу Президента Організації, Голови правління, Ревізійної комісії Організації або на вимогу не менш ніж 10% відокремлених підрозділів Організації.

Про скликання на З'їзд, порядок денний, норму представництва відокремлених підрозділів Організації, Правління оголошує не пізніше як за 1 (один) місяць до дати проведення З'їзду.

6.3. Робота вищого органу управління Організації проводиться в очно – заочній формі.

Очна форма роботи вищого органу управління Організації передбачає проведення спільного засідання представників (делегатів) відокремлених підрозділів Організації у визначеному Правлінням місці та в призначену дату, очне голосування з питань порядку денного З’їзду Організації тощо.

Заочна форма роботи вищого органу управління Організації передбачає проведення засідання та прийняття рішень з питань порядку денного шляхом проведення опитування серед представників (делегатів) відокремлених підрозділів Організації.

6.4. Компетенція З’їзду Організації:

 • визначення основних напрямів діяльності Організації;
 • розгляд і затвердження довгострокових програм діяльності Організації;
 • затвердження Статуту Організації, прийняття рішень щодо внесення змін та доповнень до нього;
 • затвердження нової редакції Статуту Організації;
 • затвердження внутрішніх положень Організації, внесення змін та доповнень до них, якщо це не віднесено до компетенції інших органів Організації;
 • прийняття рішення про утворення відокремлених підрозділів Організації;
 • прийняття рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Організації;
 • доручає Правлінню Організації повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності Організації;
 • створює Ліквідаційну комісію;
 • приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до Статуту;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Організації з приєднанням до іншого об'єднання;
 • обрання та припинення повноважень Президента Організації;
 • обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Організації;
 • обрання та припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Організації;
 • прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово – господарської діяльності Організації;
 • розгляд та затвердження звітів Правління, Ревізійної комісії, Ліквідаційної комісії, прийняття рішень за результатами таких звітів;
 • виконує інші повноваження відповідно до вимог цього Статуту, внутрішніх положень Організації та чинного законодавства України.

З’їзд Організації може розглядати та приймати рішення з будь – яких питань діяльності Організації.

6.5. З’їзд Організації, який проводиться в очній формі є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 обраних делегатів (представників). Голосування з питань порядку денного на очному З’їзді Організації може проводитися відкрито або бюлетенями. Рішення щодо затвердження внутрішніх положень Організації, обрання та припинення повноважень Президента Організації, Голови та членів Правління Організації, Голови та членів Ревізійної комісії Організації, прийняття рішення про утворення відокремлених підрозділів Організації, прийняття рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше як 2/3 присутніх на З’їзді Організації делегатів (представників). Рішення щодо затвердження Статуту Організації, внесення змін та доповнень до нього, затвердження нової редакції Статуту Організації вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше як 3/4 делегатів (представників). З інших питань рішення приймається простою більшістю голосів.

За результатами З’їзду Організації, проведеного в очній формі протягом 10 (десяти) днів з моменту його закриття складається протокол, який підписується Головуючим на З’їзді та секретарем.

6.6. Голосування на З’їзді Організації шляхом опитування проводиться за наступною процедурою:

6.6.1. Голова правління надсилає відокремленим підрозділам Організації бюлетень з проектами рішень або питаннями для голосування та вказаною адресою для надіслання відповіді. Одночасно надсилається інформація, проекти змін та інші документи, необхідні для прийняття рішень. Бюлетень з проектами рішень надсилається шляхом використання засобів зв'язку (поштою або факсом).

Керівники відокремлених підрозділів Організації протягом 5 (п’яти) робочих днів після отримання бюлетеню проводять Збори відокремленого підрозділу, на яких обирають делегата (представника), уповноваженого на голосування від імені членів (учасників) Організації, які відносяться до такого відокремленого підрозділу. Обраний делегат (представник) заповнює бюлетень для голосування та надсилає його, разом з копією протоколу про його обрання, на вказану адресу для відповіді в термін, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів від дати отримання бюлетеню для голосування шляхом використання засобів зв'язку (поштою або факсом).

6.6.2. Підсумки голосування шляхом опитування підбиваються Головою правління протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання всіх бюлетенів від відокремлених підрозділів Організації або після закінчення терміну повернення бюлетенів, визначеного в п.6.6.1., в залежності від того, яка дата наступить пізніше. За підсумками голосування складається протокол З’їзду Організації, проведеного шляхом опитування, який підписується Головою правління особисто. У такому випадку до протоколу З’їзду, проведеного шляхом опитування, додаються оригінали бюлетенів та копії протоколів про обрання делегатів (представників). У випадку проведення З’їзду шляхом опитуванням рішення вважається прийнятим у випадку якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів (представників).

6.6.3. Якщо рішення не були прийняті або питання не були схвалені, Голова правління може провести додаткове опитування за вищевказаною процедурою.

ПРЕЗИДЕНТ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.7. Президент Організації є особа, яка представляє інтереси членів (учасників) Організації в період між З’їздами Організації та контролює діяльність виконавчих органів Організації.

6.8. Обрання та припинення повноважень Президента Організації є виключною компетенцію З’їзду Організації.

6.9. Термін повноважень Президента Організації не обмежений в часі. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Президента Організації необмежену кількість разів.

6.10. Повноваження Президента Організації:

 • визначає основні напрями та довгострокові програми діяльності Організації та подає їх на затвердження З'їзду Організації;
 • ініціює внесення змін та доповнень до Статуту Організації, подає на затвердження З'їзду проекти таких змін та доповнень;
 • в межах своїх повноважень представляє Організацію у її міжнародних відносинах, взаємовідносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами без довіреності;
 • від імені Організації підписує договори, які можуть укладатися з Головою та членами Правління Організації;
 • спрямовує роботу Правління та Секретаріату Організації;
 • ініціює проведення позачергового З'їзду Організації;
 • ініціює проведення спеціальної перевірки фінансово – господарської діяльності Організації;
 • подає на затвердження З'їзду кандидатури Голови правління та членів правління Організації;
 • приймає рішення щодо виконання обов’язків Голови правління у випадку відсутності Голови правління або неможливості виконання ним покладених на нього обов’язків;
 • затверджує рішення Правління щодо кількісного складу правління Організації;
 • затверджує рішення Правління щодо надання статусу почесного члена Організації;
 • погоджує рішення Правління по скаргам членів (учасників) Організації;
 • погоджує рішення Правління на скаргу про дії, бездіяльність керівних органів Організації;
 • затверджує рішення Правління щодо відзначення осіб почесними відзнаками та нагородами Організації;
 • має право вето щодо прийнятих Правлінням Організації рішень з наступним поверненням їх на доопрацювання, повторний розгляд;
 • має право контролю діяльності Правління Організації, в тому числі і з питань фінансово – господарських відносин;
 • погоджує рішення Правління Організації про участь (створення) суб’єктів господарювання з метою досягнення статутних цілей та мети Організації;
 • погоджує пропозиції Правління Організації про заснування (створення) відокремлених підрозділів Організації з подальшим прийняттям рішення З'їздом Організації;
 • погоджує звіт перед членами (учасниками) Організації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та здійснені заходи підготовлений Правлінням Організації;
 • затверджує положення про відокремлені підрозділи Організації;
 • затверджує Положення про розмір та порядок сплати вступних та членських внесків;
 • затверджує Положення про робочі органи, комісії, Секретаріат Організації;
 • у випадку виникнення загрози інтересам Організації має право відсторонити від виконання обов’язків Голову правління або членів правління Організації до моменту прийняття рішення щодо цих осіб З’їздом Організації;
 • виконує інші повноваження відповідно до вимог цього Статуту, внутрішніх положень Організації та чинного законодавства України.

ПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.11. Виконавчим органом Організації є Правління Організації, яке складається з Голови правління та членів правління Організації.

6.12. Кількісний склад правління Організації визначає Президент Організації.

6.13. Голова та члени правління Організації обираються З’їздом Організації за поданням Президента Організації.

6.14. Термін повноважень Голови та членів правління Організації – 5 (п’ять) років з моменту обрання. З Головою та членами Правління можуть укладатися договори, які від імені Організації підписуються Президентом Організації.

6.15. Правління Організації вирішує всі поточні питання діяльності Організації, крім тих, що віднесені до компетенції З’їзду і Президента Організації.

6.16. Правління Організації є підзвітним та підконтрольним З’їзду та Президенту Організації та організовує виконання їх рішень.

6.17. Повноваження Голови правління:

 • без довіреності виконувати, будь - які дії від імені Організації, якщо виконання таких дій не обмежено Президентом або З’їздом Організації, в тому числі має право укладати (підписувати) від імені Організації угоди, договори, інші договірно-правові, фінансово-розрахункові, внутрішньо-розпорядчі документи та інші документи;
 • видавати довіреності;
 • прийняття на роботу та звільнення з роботи найманих працівників Організації;
 • видавати накази, розпорядження і надавати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Організації;
 • відкривати рахунки в банківських та інших фінансових установах;
 • представляти інтереси Організації у взаємовідносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності та підпорядкування, органами державної влади та місцевого самоврядування, неурядовими установами та громадськими організаціями;
 • виступати від імені Організації в державних, а також в усіх судових органах;
 • затверджувати штатний розклад Організації;
 • скликати засідання Правління для розгляду скарг від членів (учасників) Організації;
 • звітувати перед членами (учасниками) Організації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та здійснені заходи на черговому З'їзді Організації, а у випадках передбачених цим Статутом на позачерговому З'їзді Організації.

У випадку відсутності Голови правління або неможливості виконання ним покладених на нього обов’язків, виконання обов’язків Голови правління на підставі рішення Президента Організації може бути покладено на одного з членів Правління Організації.

6.18. До компетенції Правління Організації належить вирішення наступних питань:

 • формування основних напрямів діяльності Організації з подальшим погодженням їх Президентом Організації та затвердженням З'їздом;
 • розробка програм діяльності Організації з подальшим погодженням їх Президентом Організації та затвердженням З'їздом;
 • підготовка проекту бюджету Організації, пропозицій щодо розміру та порядку перерахування вступних та членських внесків для погодження їх Президентом Організації та затвердженням на З'їзді;
 • прийняття рішень, з подальшим погодженням їх Президентом Організації щодо заснування (участь) суб’єктів господарювання для виконання статутних завдань Організації;
 • прийняття рішень по скаргам членів (учасників) Організації з подальшим погодженням їх Президентом Організації;
 • внесення пропозицій Президенту Організації щодо заснування (створення) відокремлених підрозділів Організації для подальшого їх затвердження Президентом Організації;
 • прийняття рішення про прийом в члени (учасники) Організації та вихід з її складу;
 • прийняття рішення про виключення з членів (учасників) Організації які не виконують вимог Статуту, рішень керівних органів;
 • прийняття рішення, з подальшим затвердженням Президентом Організації, щодо кількісного складу правління Організації;
 • прийняття рішення, з подальшим затвердженням Президентом Організації, щодо надання статусу почесного члена Організації;
 • прийняття рішення, з подальшим затвердженням Президентом Організації, щодо відзначення осіб почесними відзнаками та нагородами Організації;
 • розробляє проект Положення про розмір та порядок сплати вступних та членських внесків з подальшим затвердженням Президентом Організації;
 • утворює комісії, секретаріат та інші робочі органи Організації, за погодженням з Президентом Організації;
 • розробляє проект Положення про відокремлені підрозділи Організації з подальшим затвердженням Президентом Організації;
 • розробляє проект Положення про робочі органи, комісії, Секретаріат Організації з подальшим затвердженням Президентом Організації;
 • підготовлює звіт перед членами (учасниками) Організації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та здійснені заходи з подальшим затвердженням Президентом Організації;
 • прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово – господарської діяльності Організації;
 • делегує Секретаріату Організації виконання окремих своїх повноважень, за погодженням з Президентом Організації;
 • прийняття відповідного рішення з погодженням Президентом Організації на скаргу про дії, бездіяльність керівних органів Організації;
 • виконує інші повноваження відповідно до вимог цього Статуту, внутрішніх положень Організації та чинного законодавства України.

6.19. Організаційною формою роботи Правління Організації є засідання, які проводяться не рідше 1 (одного) разу на 3 (три) місяці, а також на вимогу Голови або члена Правління Організації або Президента Організації. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання колегіального виконавчого органу та вносити питання до порядку денного засідання. Голова правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Рішення на засіданні приймаються простою більшістю голосів. На вимогу Президента Організації, З’їзду Організації або Ревізійної комісії рішення щодо окремих питань діяльності Організації приймаються колегіально усіма членами Правління Товариства більшістю голосів.

6.20. При прийнятті рішень Правлінням кожен член Правління має один голос. При рівності голосів голос Голови правління є вирішальним. Засідання Правління є правомочними за наявності на засідання більше половини її членів. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою правління, а у випадку його відсутності - головуючим на засіданні.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

6.21. Для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності Організації на З’їзді Організації обирається Ревізійна комісія в складі до 3 (трьох) осіб з числа фізичних осіб які мають повну цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії. Строк повноважень ревізійної комісії - 5 (п’ять) років з моменту обрання. Повноваження голови або члена Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково. Ревізійна комісії підзвітна З’їзду Організації.

6.22. Не може бути членом Ревізійної комісії особа, яка є Президентом; членом Правління; особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

6.23. Права та обов’язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, у випадку його прийняття.

6.24. Ревізійна комісія має право:

 • вносити пропозиції до порядку денного З’їзду організації та вимагати скликання позачергового З’їзду Організації;
 • Ревізійна комісія (голова Ревізійної комісії) має право бути присутнім на З’їзді Організації та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
 • Ревізійна комісія (Голова ревізійної комісії) має право брати участь у засідання Правління у випадках, передбачених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями, у випадку їх прийняття.

6.25. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово – господарської діяльності Організації за результатами фінансового року, а також на вимогу З’їзду Організації або Президента Організації.

6.26. Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації, необхідної для проведення перевірки.

6.27. За підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності Організації за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

 • підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 • факти порушення законодавства під час провадження фінансово – господарської діяльності, а також встановлення ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

6.28. Ревізійна комісія має право проводити спеціальну перевірку фінансово – господарської діяльності. Така перевірка проводиться з ініціативи Президента Організації, за рішенням З’їзду Організації або Правління.

СЕКРЕТАРІАТ

6.29. Для організаційного забезпечення діяльності Правління Організації та Організації в цілому створюється Секретаріат. Секретаріат очолюється Секретарем Організації, який обирається Правлінням Організації безстроково. Секретаріат здійснює свої повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Організації, в тому числі відповідно до Положення про Секретаріат, у випадку його прийняття. Секретаріат та Секретар Організації підконтрольний та підзвітний Правлінню Організації.

6.30. Компетенція Секретаріату:

 • забезпечення виконання рішень, постанов, резолюцій З'їзду, Президента і Правління Організації;
 • визначення позиції Організації в суспільно - економічних і організаційних питаннях його діяльності, підготовка відповідних пропозицій для розгляду на засіданні Правління;
 • виконання організаційно – розпорядчих функцій, пов’язаних з організаційним забезпеченням роботи З’їзду Організації, Правління Організації та Президента;
 • виконує інші завдання, покладені Правлінням Організації.

7. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ (УЧАСНИКАМИ)

7.1. Організація дотримуючись принципів прозорості, відкритості, що передбачають право всіх членів (учасників) мати вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті Організацією рішення та здійснені заходи, звітує перед своїми членами (учасниками) відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2. Правління Організації в особі Голови правління звітує перед членами (учасниками) про її діяльність, у тому числі про прийняті Організацією рішень та здійснені заходи про проведену роботу на черговому З'їзді Організації, а у випадках передбачених цим Статутом на позачерговому З'їзді Організації.

7.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснюється Ревізійною комісією.

7.4. Порядок звітування Ревізійною комісією перед членами (учасниками) Організації визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, у випадку його прийняття.

7.5. Перевірка фінансової діяльності Організації здійснюється державними органами та Ревізійною комісією Організації у межах їх компетенції згідно з чинним законодавством України.

7.6. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність та вносить до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством України.

7.7. Достовірність та повнота річного балансу і звітності Організації може бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

8. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів оскаржуються до Правління Організації, шляхом направлення відповідної скарги. Скарга надсилається шляхом використання засобів зв'язку (поштою або факсом).

8.2. Правління розглядає скаргу на своєму засіданні, яке скликається на вимогу Голови правління. За результатами розгляду скарги Правління приймає рішення, яке погоджується Президентом Організації.

8.3. Правління приймає відповідне рішення у 10 (десяти) денний строк з дня отримання скарги. Відповідне рішення надсилається у 5 (п’яти) денний строк з дня прийняття рішення.

8.4. Рішення Правління може бути оскаржене членом (учасником) Організації відповідно до чинного законодавства.

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

9.2. Організація для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

9.3. Право власності Організації реалізовує її вищий орган управління - З'їзд Організації в порядку, передбаченому законом та Статутом Організації. Окремі функції щодо управління майном за рішенням вищого органу управління Організації можуть бути покладені на Президента Організації.

9.4. У разі саморозпуску Організації майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

9.5. У разі реорганізації Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

9.6. Майно Організації складають основні та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Організації.

9.7. Організація за своїми зобов'язаннями відповідає усім належним їй майном. Члени (учасники) Організації не відповідають за зобов'язаннями Організації, Організація не відповідає за зобов'язаннями її членів (учасників).

9.8. За рішенням Президента Організації у разі необхідності можуть створюватись цільові фонди, які використовуються для реалізації програм у межах цього Статуту. Порядок створення і використання таких фондів визначається Президентом Організації.

9.9. Як внески до Організації приймаються грошові кошти, цінні папери, а також майно, яке може бути використане нею для вирішення статутних завдань, що не суперечать чинному законодавству України.

9.10. За особами, які дарують майно та кошти Організації, зберігається право контролю за цільовим використанням внесків.

9.11. Організація може мати будинки, споруди (їх частини), квартири, інвентар та інше майно, необхідне для матеріального забезпечення діяльності, передбаченої Статутом. У власності Організації можуть бути також видавництва та інші підприємства.

9.12. Усі доходи та прибутки, отримані Організацією, спрямовуються для досягнення мети та виконання завдань, визначених цим Статутом. Заборонено розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.13. Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Основою Організації є її відокремлені підрозділи, які створюються в областях, у містах Києві та Севастополі, з метою виконання статутних цілей і завдань Організації та розвитку структурної мережі.

10.2. Відокремлені підрозділи утворюються за рішенням вищого органу управління - З'їздом Організації, згідно із Статутом та чинним законодавством України.

10.3. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

10.4. Відомості про утворені відокремлені підрозділи подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

10.5. Відокремлені підрозділи Організації, здійснюють свою діяльність згідно з чинним законодавством України, Статутом Організації та Положенням про них, затверджених Президентом Організації.

10.6. Рішення про припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається З'їздом Організації, згідно із Статутом та чинним законодавством України.

10.7. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Організації подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації затверджуються рішенням З'їзду Організації у порядку визначеному Статутом.

11.2. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Зміни та доповнення до Статуту Організації набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється:

 • за рішенням Організації, прийнятим вищим органом управління – З'їздом Організації, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу;
 • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

12.2. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

12.3. Рішення про саморозпуск Організації приймається З'їздом Організації у порядку, встановленому цим Статутом.

12.4. З'їзд Організації створює ліквідаційну комісію або доручає Правлінню повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Організації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації відповідно до Статуту.

12.5. Організація подає (надсилає) рішення про саморозпуск до уповноваженого органу з питань реєстрації, через уповноваженого представника.

12.6. Реорганізація Організації, здійснюється шляхом приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу.

12.7. Реорганізація здійснюється на підставі рішення прийнятим З'їздом Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання у порядку, встановленому Статутом.

На підставі прийнятого рішення Організації, громадське об'єднання, до якого приєднуються, надає згоду на таке приєднання у формі рішення.

12.8. Про прийняті рішення щодо реорганізації Організації шляхом приєднання, Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації через уповноваженого представника.

12.9. Організація може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення Організацією вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 ЗУ «Про громадські об'єднання».

12.10 Заборона Організації має наслідком припиненням її діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України та виключенням з Реєстру громадських об'єднань.

12.11. У разі прийняття рішення про заборону Організації майно, кошти та інші активи за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

12.12. У разі припинення діяльності Організації усі наявні кошти та майно Організації, що залишились після складання ліквідаційного балансу і проведення розрахунків з державним бюджетом та кредиторами, не можуть розподілятися між членами Організації і використовуються на цілі і завдання, передбачені Статутом Організації, або на доброчинність на підставі рішення З'їзду, а у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням суду можуть перейти в дохід держави.

12.13. У разі саморозпуску Організації майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об'єднанню, а в разі неприйняття такого рішення - зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

У разі реорганізації Організації майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

12.14. Діяльність Організації вважається припиненою після всіх розрахунків та виключенням Організації із державного реєстру у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ

13.1. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські організації, бути засновником міжнародних об'єднань громадян, підтримувати міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням та чинному законодавству України.

14. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Підприємницька та фінансова діяльність Організації проводиться відповідно до Статуту у межах забезпечення цілей та завдань, поставлених перед Організацією, що не суперечать законодавству України, через створювані Організацією юридичні особи (товариства, підприємства).

14.2. Контроль за проведенням підприємницької діяльності проводиться Правлінням Організації, Президентом та Ревізійною комісією Організації.

15. ІНШІ ПИТАННЯ

15.1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Організація здійснює обробку та захист персональних даних, які стали їй відомі або перебуватимуть в її користуванні (володінні) відповідно до вимог чинного законодавства України. Метою обробки персональних даних є забезпечення реалізації трудових відносин, адміністративно – правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема кадровим потенціалом відповідно до Кодексу законів про працю України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про зайнятість населення» інших законів та нормативно – правових актів. Особливості створення, реєстрації та використання баз даних, які можуть утворюватися Організацією під час її діяльності, порядок отримання згоди суб’єктів персональних даних визначається внутрішніми документами Організації, чинним законодавством та нормативно – правовими актами.

15.2. У всьому, що не врегульовано цим Статутом Організація, її члени (учасники) та керівні органи керуються чинним законодавством України.

15.3. Найменування статей у Статуті надається виключно для зручності користування його текстом і в іншій якості (наприклад, при тлумаченні) не повинні братися до уваги.

15.4. У разі, якщо будь-яке положення цього Статуту прямо або опосередковано протирічить або буде протирічити законодавству України у майбутньому, воно визнається нечинним, проте це не тягне за собою нечинності усього цього Статуту.

15.5. Даний Статут складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.