Членство в Спілці

Звернення Спілки геологів України до професійної спільноти

Громадська організація «Спілка геологів України» (далі – Спілка або UAG) створена в 2000 році з метою об'єднання професіоналів у сфері наук про Землю. Місією Спілки є сприяння розвитку та піднесення престижу професій геологічної галузі, збереження здобутків і традицій вітчизняної геологічної школи, зокрема, кадрового й інтелектуального потенціалу української геології, захисту прав та інтересів членів організації. У відповідь на глобальні виклики XXI століття Спілка мобілізує професійну спільноту для участі у процесах сталого розвитку, зеленої трансформації та зеленого переходу, зокрема, через налагодження конструктивного діалогу між усіма зацікавленими сторонами як на рівні України, так і у світових масштабах.

Протягом 23-х років роботи Спілка об’єднувала у своєму складі понад 4 000 українських фахівців у форматах як індивідуального, так і колективного членства – діяльність UAG була підтримана колективами 46-ти провідних українських геологічних підприємств, організацій та установ, зокрема, Державної служби геології та надр України, Національної академії наук України, НАК «Нафтогаз України» та її дочірніми компаніями, НАК «Надра України», закладів вищої освіти, приватних компаній тощо.

За всю історію діяльності Спілкою проведено 6 національних з’їздів геологів, на яких було розглянуто основні проблеми галузі та ефективного й раціонального управління природними ресурсами; видано 45 випусків Журналу «Геолог України», спрямованих на розвиток геологічних наук та підвищення їх наукового та міжнародного статусу; реалізовано понад 300 різноманітних проєктів за участі її партнерів, зокрема, наукові форуми, професійні конференції та виставки, практичні семінари, круглі столи; ініціативи, що сприяють підвищенню фахової кваліфікації та працевлаштуванню українських спеціалістів в провідних компаніях світу, інтеграції українських спеціалістів в міжнародний науковий простір; заходи, спрямовані на охорону довкілля та геологічної спадщини; соціально орієнтовані програми в сфері розвитку ранньої кар’єри молоді та підтримки ветеранів галузі тощо.

З метою розширення професійних контактів Спілка геологів України стала членом ряду впливових міжнародних громадських геологічних організацій: Європейської федерації геологів (EFG), Європейської асоціації вчених-геологів та інженерів (ЕАGE), Американської асоціації геологів-нафтовиків (ААРG), Товариства геофізиків-розвідників (SEG), Європейського альянсу критичної сировини (ERMA – European Raw Materials Alliance) та інших провідних фахових організацій, постійно бере участь у їхніх заходах і є співвиконавцем численних міжнародних проєктів.

З 2017 року Спілка визначила стратегічним курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію: на VI з’їзді геологів за ініціативи UAG започатковано Міжнародну платформу «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів», в межах якої UAG успішно увійшла у міжнародний науково-дослідницький простір, експерти Спілки у складі міжнародних багатосторонніх партнерств долучились до реалізації понад 10-ти проєктів на замовлення Уряду ЄС.

З 2022 р. Спілка є партнером амбітного, широкомасштабного й стратегічно важливого для України проєкту «Створення геологічної агенції ЄС», що спрямований на посилення внутрішньоєвропейського співробітництва на шляху до кліматичної нейтральності та прискорення енергетичного переходу.

Комплекс наук про Землю та Нова геологія, з її акцентом на міждисциплінарні підходи та забезпечення динамічних потреб людства у XXI столітті, враховуючи екологічні, економічні та соціальні аспекти розвитку, відіграють вирішальну роль у подоланні складних викликів сучасності, прискоренні досягнення цілей сталого розвитку та формуванні зеленого майбутнього, якого ми прагнемо. Європейський дослідницький потенціал в сфері клімату та енергетики – величезний (в межах Horizon Europe тільки тематична програма Climate, Energy, and Mobility складає 35%, або 38,5 млрд. євро, а програма Food, Bioeconomy, Natural Resources, and Agriculture – 9%, або 10 млрд. євро). Україна є членом Європейського дослідницького простору (ERA) з 2014 р., бере активну участь у європейських наукових програмах і тільки у 2022 р. отримала понад 200 млн. євро на фінансування наукових проєктів у рамках Horizon Europe. Процеси повоєнного відновлення та зеленої трансформації України потребуватимуть масштабних інвестицій: тільки Національна програма енергобезпеки та енергопереходу оцінюється на рівні близько $130 млрд., програма сталого розвитку та охорони довкілля – $20 млрд., євроінтеграції – $1 млрд. Усі ці дані свідчать про очікуваний великий попит на компетентність та досвід, якими володіє професійна спільнота UAG, але залучення в подібні проєкти потребує передкваліфікації та наявності розгорнутих відомостей про спеціалістів окремих тематичних напрямів.

З метою актуалізації даних щодо кваліфікації та досвіду геологів, спеціалістів / спеціалісток інших наук про Землю, фахівців / фахівчинь інших дотичних спеціальностей, ГО «Спілка геологів» проводить перереєстрацію дійсних членів та запрошує до співпраці нових індивідуальних / колективних членів.

Просимо заповнити Анкету щодо набуття / продовження членства у «Спілці геологів України», підписати її та надіслати скановану версію на електронну пошту member@geologists.org.ua або на поштову адресу ГО «UAG»: вул. Дубровицька, 28, м. Київ, 04114.

 

Членами (учасниками) ГО «Спілка геологів України» можуть бути фізичні особи, які визнають Статут Організації.

Членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

Взаємовідносини між членами (учасниками) та Організацією, які не передбачені цим Статутом, регулюються відповідними договорами та чинним законодавством України.

Членство (участь) в Організації може бути простим та почесним.

За рішенням Президента Організації, окремим членам (учасникам) Організації, що особисто зробили значний внесок у розвиток та діяльність Організації, геологорозвідувальної галузі та геологічної науки, держави та суспільства в цілому, можуть бути надані почесне членство та персональні відзнаки. Положення про почесне членство (участь) та персональні відзнаки затверджуються Правлінням Організації.

Рішення про прийом в члени (учасники) Організації та вихід з її складу приймаються Правлінням за поданням відповідного рішення відокремленого підрозділу Організації на підставі заяви.

Члени (учасники) Організації мають право в будь-який момент вибути з Організації на підставі відповідної заяви, поданої до Правління Організації не пізніше ніж за 1 (один) місяць до планованої дати.

Члени (учасники) Організації, які не виконують вимог Статуту, рішень керівних органів, можуть бути виключені зі складу Організації за рішенням Правління. Рішення про виключення з членів (учасників) Організації може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства України.

Права та обов’язки членів (учасників) організації

Члени (учасники) Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу;
 • брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів Організації, а також у всіх інших заходах, що проводяться Організацією;
 • брати участь у формуванні керівних органів Організації;
 • отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу;
 • одержувати інформаційні видання Організації;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Організації та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Організації;
 • користуватись в установленому порядку майном Організації;
 • вийти з членів (учасників) Організації.

Члени (учасники) Організації зобов'язані:

 • дотримуватись вимог Статуту Організації;
 • виконувати рішення керівних органів Організації;
 • брати активну участь у досягненні мети (цілей) і завдань Організації.

Електронне посвідчення

За бажанням члена Спілки на його електронну адресу направляється Посвідчення члена / почесного члена Громадської організації «Спілка геологів України» встановленого зразка.