Членство

Членами (учасниками) ГО «Спілка геологів України» можуть бути фізичні особи, які визнають Статут Організації і сплачують вступні та членські внески.

Членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

Взаємовідносини між членами (учасниками) та Організацією, які не передбачені цим Статутом, регулюються відповідними договорами та чинним законодавством України.

Членство (участь) в Організації може бути простим та почесним.

За рішенням Президента Організації, окремим членам (учасникам) Організації, що особисто зробили значний внесок у розвиток та діяльність Організації, геологорозвідувальної галузі та геологічної науки, держави та суспільства в цілому, можуть бути надані почесне членство та персональні відзнаки. Положення про почесне членство (участь) та персональні відзнаки затверджуються Правлінням Організації.

Рішення про прийом в члени (учасники) Організації та вихід з її складу приймаються Правлінням за поданням відповідного рішення відокремленого підрозділу Організації на підставі заяви.

Члени (учасники) Організації мають право в будь-який момент вибути з Організації на підставі відповідної заяви, поданої до Правління Організації не пізніше ніж за 1 (один) місяць до планованої дати.

Члени (учасники) Організації, які не виконують вимог Статуту, рішень керівних органів, можуть бути виключені зі складу Організації за рішенням Правління. Рішення про виключення з членів (учасників) Організації може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства України.

Права та обов’язки членів (учасників) організації

Члени (учасники) Організації мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних органів Організації та отримувати інформацію про їх роботу;
 • брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів Організації, а також у всіх інших заходах, що проводяться Організацією;
 • брати участь у формуванні керівних органів Організації;
 • отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу;
 • одержувати інформаційні видання Організації;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Організації та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Організації;
 • користуватись в установленому порядку майном Організації;
 • вийти з членів (учасників) Організації.

Члени (учасники) Організації зобов'язані:

 • дотримуватись вимог Статуту Організації;
 • виконувати рішення керівних органів Організації;
 • сплачувати вступні та членські внески;
 • брати активну участь у досягненні мети (цілей) і завдань Організації.

Для вступу до Спілки Вам необхідно звернутися до місцевого регіонального підрозділу за рекомендацією, яка додається до заяви на ім’я Голови правління СГУ. У випадку, якщо у вашому регіоні підрозділ не зареєстровано, до заяви додаються дві рекомендації від дійсних членів ГО «Спілка геологів України» з досвідом участі у роботі Спілки понад 5 років. Заяви направляються до розгляду Правління на адресу: 04114, Київ, вул. Дубровицька, 28, ГО «Спілка геологів України».

Члени СГУ, які заповнили раніше, або заповнять анкету спеціаліста або анкету студента / молодого спеціаліста без досвіду роботи, автоматично є учасниками Програми працевлаштування та адаптації до умов ринкової економіки фахівців геологорозвідувальної галузі з метою збереження кадрового та інтелектуального потенціалу української геології, прийнятої на V З’їзді геологів України.

Електронне посвідчення

За бажанням члена Спілки на його електронну адресу направляється Посвідчення члена / почесного члена Громадської організації «Спілка геологів України» встановленого зразка.