«Спілка геологів України» (UAG) є всеукраїнською громадською організацією, створеною в 2000 році з метою об'єднання професіоналів у галузі геології, гідрогеології, геофізики, інженерії та інших професій у сфері наук про Землю. Членство в UAG є добровільним і передбачає спільність інтересів і професійних цілей, що сприяють обміну знаннями та передовими технологіями, дослідницькій діяльності, співпраці та підвищенню якості наукових досліджень у галузі наук про Землю.

В основу ідеології UAG покладено прихильність до принципів сталого розвитку – соціальної справедливості та інклюзивності, екологічної цілісності та зменшення антропогенного впливу на екосистеми планети, сталого економічного зростання через ефективне використання ресурсів та інновацій – для забезпечення збалансованого розвитку людства та майбутніх поколінь, покращення якості життя та збільшення глобального добробуту.

Сьогодні людство стикається з глобальними викликами, головними з яких є кліматична катастрофа; забруднення атмосфери, водних джерел та землі; загрозлива деградація природних багатств планети, шкідливі викиди промисловості, проблеми довкілля, пов’язані з накопиченням відходів виробництва, шкідливий вплив виробництва енергії, який спонукає до зеленого переходу на відновлювані джерела та альтернативні матеріали, незадовільний екологічний стан осередків життєдіяльності людини, ріст населення та міграція, поява нових вірусів та пандемій тощо. Зазначене формує складну взаємозалежність між навколишнім середовищем, суспільством та економікою, вимагає системного підходу та прийняття невідкладних комплексних заходів для зменшення негативного впливу людської діяльності на природу.

Реалізація глобальних цілей розвитку в умовах тривалої полікризи є окремим викликом, що потребує синергії різних наукових дисциплін для інтелектуального збагачення людства та розробки інтегрованих рішень; глобальної співпраці та партнерства між різними секторами суспільства: урядами та міжурядовими об’єднаннями, бізнесом, академічною спільнотою, громадськими інститутами та окремими учасниками громадського суспільства.

Комплекс наук про Землю та Нова геологія, з її акцентом на міждисциплінарні підходи та забезпечення динамічних потреб людства у XXI столітті, враховуючи екологічні, економічні та соціальні аспекти розвитку, відіграє вирішальну роль у подоланні складних викликів сучасності, прискоренні досягнення цілей сталого розвитку та формуванні зеленого майбутнього, якого ми прагнемо.

Саме геологи, маючи глибоке розуміння геосфери: її складу, властивостей та динаміки, взаємодії з гідросферою, біосферою, атмосферою й антропосферою, об’єднавши свої зусилля, мають бути провідниками нових світових трендів у природокористуванні.

Сучасні геологи, ґрунтуючись на фундаментальних знаннях про геологічні процеси та еволюцію Землі, вивчають взаємодію геологічних, біологічних та кліматичних процесів. Вони використовують ці знання для реконструкції історичних змін клімату та довкілля для прогнозування змін в природних системах та забезпечення їх сталості, попередження та мінімізації ризиків природних небезпек, вивчення потенціалу природних ресурсів, забезпечення їх ефективного пошуку та сталого управління. Геологи оцінюють антропогенний вплив на геологічні системи та на основі цих досліджень розроблюють дієві стратегії охорони довкілля, адаптації до кліматичних змін та збереження природних багатств планети.

Для подолання технологічного розриву, ефективного та сталого забезпечення потреб людства у XXI столітті, Нова геологія впроваджує подвійний зелений і цифровий перехід, використовуючи широкий спектр передових інструментів та технологій Четвертої промислової революції. Технології дистанційного зондування, лазерного сканування, супутникової зйомки, аналітики великих даних дозволяють отримувати детальну інформацію про геологічні формації, кліматичні зміни, стан довкілля тощо. Використання алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту забезпечують ефективну обробку великих обсягів даних для визначення закономірностей та прогнозування подій. Збір даних в реальному часі через застосування Інтернету речей (IoT) та сенсорних мереж сприяє точному моніторингу та управлінню геологічними процесами. Геоінформатика та географічні інформаційні системи (ГІС) прискорюють інтеграцію та аналіз географічних даних, створення цифрових моделей та картографічну візуалізацію для управління геологічними ресурсами, вирішення проблем землекористування та планування. Технології віртуальної та доповненої реальності, моделювання та симуляції, автоматизація, робототехніка та інші інноваційні досягнення дають змогу проводити віртуальні експерименти, створювати точні моделі геологічних систем, автоматизувати процеси та покращувати продуктивність досліджень.

Як професійний інститут громадянського суспільства, UAG відіграє активну роль у сприянні інтеграції геологічних знань з іншими знаннями про природні умови і ресурси Землі для розвитку ресурсного потенціалу планети, забезпечення ефективного, збалансованого й невиснажливого використання всієї сукупності природних ресурсів, захисту навколишнього природного середовища і збереження екосистем. У відповідь на глобальні виклики XXI століття UAG мобілізує геологів та спеціалістів інших професій сфери наук про Землю для участі у процесах сталого розвитку, зеленої трансформації та зеленого переходу, зокрема через налагодження конструктивного діалогу між усіма зацікавленими сторонами, як на рівні України, так і в світових масштабах.

Пріоритети UAG – просування та підвищення статусу геологічних наук, підвищення професійного рівня членів мережі, вирішення глобальних проблем та прискорення досягнення цілей сталого розвитку на основі застосування геологічних знань, проведення спільних наукових досліджень та надання наукової підтримки у процесі прийняття рішень урядовими структурами, поширення наукових знань для сприяння трансформаційним процесам, розвиток всеохопної співпраці між геологами, створення інноваційних міждисциплінарних партнерств.

UAG забезпечує підтримку та розвиток професійних зв’язків через проведення геологічних з’їздів, організацію наукових зустрічей та конференцій, членство в міжнародних громадських геологічних організаціях, галузевих альянсах, активну участь в роботі міжнародного науково-дослідницького простору тощо.

Для забезпечення роботи власної професійної мережі та розвитку міжнародної співпраці, UAG з 2017 року спільно з партнерами створює сучасні цифрові механізми у форматі платформ, що об’єднують стейкхолдерів та сприяють обміну професійною інформацією, розвитку наукової співпраці та трансферу технологій, реалізації багатосторонніх проєктів, ініціації публічного діалогу, мобілізації суспільства на колективне вирішення складних глобальних проблем та реалізацію глобальних цілей людства.

Успішна розробка цифрових інструментів, зокрема запуск глобальної платформи ONEGEO в 2023 році дозволяє Спілці геологів України перевести більшість операцій в цифровий простір, скоротити ланцюги комунікацій та розгорнути повноцінну діяльність в форматі сучасної професійної цифрової мережі, що надає можливість миттєвої глобальної взаємодії.