Про спілку

Про спілку

Спілка геологів України створена у 2000 році за ініціативи Групи компаній Надра та інших провідних українських геологічних підприємств і організацій, об'єднує геологів, геофізиків, інженерів та учених геологічної галузі України. Загальна чисельність дійсних членів – більше 4 тис.

Організація складається з 22 обласних осередків, а також осередків у м. Києві і Автономній Республіці Крим. Серед колективних членів Спілки - 46 геологічних підприємств, організацій, установ, товариств, асоціацій.

Таким чином, СГУ зосереджує і об’єднує вагомий науковий і інтелектуальний потенціал національного масштабу.

Метою Спілки геологів України є об’єднати спеціалістів та науковців, викладачів та студентів вищих та середніх учбових закладів геологічного профілю, а також спеціалістів інших галузей, чиї професійні та творчі інтереси пов’язані з геологічним вивченням і використанням надр, для сприяння розвитку і піднесенню престижу, пропаганді економічної та соціальної значущості геологорозвідувальної галузі та геологічної науки, як основи для нарощування мінерально-сировинної бази України, вдосконаленню законодавчого забезпечення геологорозвідувального виробництва і охорони геологічного середовища, збереженню здобутків і традицій вітчизняної геологічної школи, входженню українських фахівців на світовий ринок геологорозвідувальних робіт і послуг, захисту прав та інтересів членів Організації в Україні та за її межами.

Для досягнення своєї мети СГУ виконує такі завдання:

 • здійснює правовий та соціальний захист, представляє законні інтереси, сприяє захисту громадянських, соціальних, авторських і суміжних прав своїх членів;
 • розробляє пропозиції щодо законодавчого забезпечення геологорозвідувального виробництва, державної політики у сфері надрокористування і вносить їх до органів державної влади;
 • розробляє соціально орієнтовані програми і залучає до їх виконання органи державної та місцевої влади, організації та підприємства усіх форм власності;
 • сприяє впровадженню нових технологій у процеси пошуку, розвідки та видобутку корисних копалин з метою їх оптимізації;
 • всебічно сприяє розвитку геологічної науки та практики, вивченню та використанню надр, примноженню мінерально-сировинних ресурсів, їх охороні та відтворенню на основі досягнень науки і техніки, розвитку вітчизняної геологічної школи;
 • проводить незалежну громадську наукову та техніко-економічну експертизу проектів законодавчих актів та програм з питань розвитку мінерально-сировинної бази, використання і охорони надр, науково-дослідних програм, розробок та винаходів;
 • сприяє професійній консолідації вчених та спецілістів, що працюють у сфері геології та суміжних галузях, підвищенню престижу професій, пов’язаних з геологічним вивченням та використанням надр, охороною геологічного середовища;
 • сприяє міжнародному співробітництву в галузі геології, розвитку зв’язків з науковою та інженерно-технічною громадськістю зарубіжних країн, інтеграції українських геологів у світове професійне та наукове співтовариство, бере участь у роботі міжнародних геологічних асоціацій, наукових форумах та конференціях.

Управління

Вищим органом Спілки геологів України є з’їзд, що обирає президента, правління та його голову. Протягом діяльності проведено п’ять з’їздів, останній з яких відбувся у листопаді 2012 року.

Серед питань, які розглядалися на з’їздах найважливішими є:

 • Про Концепцію реформування геологічної галузі України відповідно до умов ринкової економіки (І з’їзд, 2000р.);
 • Про Стратегію розвитку та реформування геологічної галузі України на 2003– 2010 рр. (ІІ з’їзд, 2003р.);
 • Про поглиблення співпраці з міжнародними організаціями та підвищення ролі осередків спілки (ІІІ з’їзд, 2005р.);
 • Про створення Спілки геологів Євразії (V з’їзд, 2012р.).

   

  Звітна доповідь голови правління ВГО «Спілка грогів України» Загороднюка П.О.

 

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: