Меморандум про створення Міжнародної платформи

МЕМОРАНДУМ про створення Міжнародної платформи
«Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом
щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів»

м. Київ 15 листопада 2017 р.

Загальні положення

Міжнародна платформа «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» (далі – Платформа) – це реалізація державно-приватного партнерства, мобілізація зусиль усіх заінтересованих сторін (держави, бізнесу, науки та освіти, а також громадськості) для забезпечення сталого економічного розвитку держави шляхом імплементації у законодавство України положень «Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» і відповідних директив ЄС, зокрема, щодо ефективного, збалансованого і невиснажливого використання природних ресурсів та захисту навколишнього природного середовища.

Платформа сприятиме модернізації та інтенсифікації інноваційного розвитку відповідних секторів економіки, їх належного технологічного забезпечення, підвищенню рівня енерго- та ресурсозбереження, дотриманню вимог екологічної безпеки під час провадження господарської діяльності.

Ця Платформа є виключно формою співпраці її учасників у рамках визначених у цьому Меморандумі мети і цілей її створення, та не є об’єднанням підприємств.

Мета та основні цілі Платформи

Метою Платформи є підвищення ефективності та конкурентоспроможності економіки України шляхом впровадження механізмів і практик, передбачених відповідними європейськими законодавчими актами, у контексті реалізації положень «Угоди про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Існуючі в Україні виробнича інфраструктура, технологічна база та їх інформаційне забезпечення здебільшого не відповідають сучасним вимогам розвитку економіки й унеможливлюють конкурентоспроможність вітчизняної продукції та послуг на світовому ринку. Саме тому діяльність Платформи спрямована насамперед на сприяння виходу національного виробника на міжнародні ринки; приведення якості вітчизняної продукції і послуг до європейських стандартів шляхом переоснащення виробництва та удосконалення технологічних процесів згідно з діючими в ЄС регламентами й нормативами; досягнення провідних позицій щодо ефективного, збалансованого та невиснажливого використання природних ресурсів.

Основні напрямі діяльності Платформи:

  • проведення структурних реформ з метою підвищення ефективності управлінських рішень;
  • впровадження екологічно безпечних методів підвищення ефективності виробництва та надання послуг, рівня енерго- та ресурсозбереження, зменшення негативного впливу господарської та іншої діяльності в окремих секторах економіки на довкілля і здоров’я людини;
  • розроблення і впровадження новітніх конкурентоспроможних технологій, устаткування, приладів та обладнання;
  • удосконалення методів пошуку, розвідки та розробки родовищ корисних копалин;
  • розбудова сучасної геоінформаційно-аналітичної системи моніторингу довкілля, інтегрованої в міжнародну мережу спостережень, тощо.

Основні засади та принципи діяльності Платформи

Діяльність Платформи базується на засадах добровільності, вільної кооперації, об’єднання зусиль заінтересованих учасників і концентрації їхніх можливостей на вирішенні конкретних завдань.

В основу діяльності Платформи покладено принципи пріоритетності державних інтересів та розвитку вітчизняного бізнесу, орієнтації на залучення новітніх технологій у виробництво, розширення кооперації та пошуку найкращих партнерів, прозорості правил участі та публічності результатів діяльності Платформи.

Платформа передбачає підготовку науково-технологічних ініціатив та рекомендацій владним структурам, науковій спільноті для бізнесу з вирішення нагальних проблем, у тому числі шляхом включення конкретних проектів до існуючих інвестиційних програм, а також започаткування проведення наукових досліджень і технологічних розробок на національному або міжнародному рівнях.

Організаційна структура Платформи

Основними документами, що регламентують діяльність Платформи, є Меморандум про створення Платформи та Положення про Платформу разом з усіма додатками, що є невід’ємними їх складовими.

Вищим керівним органом Платформи є Загальні збори учасників Платформи (далі – Загальні збори).

Для представлення інтересів учасників Платформи, забезпечення прозорості та надання експертно-аналітичної підтримки їхньої діяльності на Загальних зборах обирається Наглядова рада.

Наглядова рада оцінює результативність та ефективність діяльності Платформи та здійснює нагляд за дотриманням вимог законодавства.

Основні завдання Наглядової ради визначені Положенням про неї.

Поточну координацію, співпрацю та взаємодію в рамках Платформи забезпечує Операційна компанія.

Порядок приєднання до Платформи

15 листопада 2017 р. на позачерговому з’їзді Громадської організації «Спілка геологів України» прийнято рішення про створення Платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів».

7 грудня 2017 р. на VI з’їзді геологів України оприлюднено мету, цілі, основні напрями діяльності, структуру та установчі документи Платформи і запропоновано заінтересованим сторонам приєднатися до зазначеної Платформи шляхом подання відповідної заяви.

Учасники платформи

Учасниками Міжнародної платформи є юридичні і фізичні особи – учасники проектів Платформи на період реалізації таких проектів.

Юридична чи фізична особа набуває статусу учасника Платформи з дати набуття чинності такої угоди.

Статус учасника Платформи в жодному разі не позбавляє відповідну особу її господарської й фінансової самостійності та не ставить її власну фінансово-господарську діяльність у залежність від інших – або учасників та/або рішень органів управління Платформи.

Прикінцеві положення

Спори, що виникають у зв’язку з тлумаченням чи застосуванням даного Меморандуму, вирішуються шляхом консультацій і переговорів.